Program pro školy

Muzeum Rabštejn pro školy

Muzeum Rabštejn připravilo expozice jako součást edukačních programů. Děti z mateřských škol, žáci 1. a 2. stupně základních škol i středoškoláci si mohou vybrat témata, která jsou pro jejich vzdělávací plán aktuální. Rabštejn je pro školní výlety a exkurze ideální lokalitou, protože se zde snoubí atraktivní příroda spolu s historickými stavbami, která ovlivnily ráz krajiny.

 

Vzdělávací příležitosti v muzeu Rabštejn nad Střelou

Muzeum Rabštejn nad Střelou je vhodné pro návštěvu školní exkurze, pro žáky i jejich učitelé. Je místem pro upevnění znalostí, pro načerpání nových inspirativních zážitků, pro seznámení se s historií a s přírodou Rabštejna. Návštěva muzea pro Vás bude nezapomenutelným zážitkem, osvěžením a relaxací.
Žáci mohou v muzeu rozvíjet a upevňovat své znalosti ze vzdělávacích oblasti jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a příroda, umění a kultura. Současně mohou naplnit průřezová témata – environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova.
V muzeu mohou žáci provádět tvořivé činnosti s literárním textem, seznámit s pověstmi o založení hradu Rabštejn a o smírčím kříži.

 

OBJEDNÁVKY A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMECH

Závazná objednávka musí obsahovat:

  1. datum a hodinu,
  2. ročník a počet žáků ve skupině,
  3. název školy, kontaktní osobu, telefon nebo e-mail,
  4. požadavek na občerstvení pro žáky (obložené housky, tatranky, čaj a limonáda)

 

Objednávejte programy s dostatečným předstihem, protože čas prohlídky bude pro skupinu rezervován. Stejně jako následně posezení a svačina v prostorách muzea za nepříznivého počasí.

Pokud ze závažných důvodů programu nemůžete zúčastnit, zrušte prosím objednávku co nejdříve. Ke stejné situaci může dojít i z naší strany, o možných změnách vás budeme okamžitě informovat. Programy Muzea Rabštejn jsou krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Mohou probíhat v exteriéru i interiéru v případě nepříznivého počasí. Na programy probíhající v přírodě musí být účastníci vhodně obutí a oblečení.

Doporučený počet účastníků jednotlivých programů je maximálně 25 dětí.
Při objednávání můžete získat podrobnější informace o programu, ptejte se!

 

Vstupné pro skupiny v hotovosti nebo na fakturu

Vstupné se hradí v hotovosti před začátkem prohlídky nebo formou faktury, která bude zahrnovat i případné občerstvení v muzeu. Podmínkou je, že v objednávce bude uvedena kontaktní osoba, která je oprávněna podepsat hromadnou vstupenku a dodávku občerstvení dle skutečného počtu žáků a studentů, kteří se prohlídky účastní.

Za kázeň a bezpečnost dětí zodpovídá po celou dobu návštěvy muzea učitel.

OBJEKT MUZEA JE BEZBARIÉROVÝ – VŠECHNY EXPOZICE JSOU DOSTUPNÉ.

 

Program Muzea Rabštejn

A) Aktivity v Muzeu Rabštejn

Prohlídka Muzea Rabštejn

Nabídka pro školy vychází z potřeb Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ, nižšího stupně víceletých gymnázií. Návštěva programů přináší možnost praktického využití edukačního potenciálu muzea také s ohledem na prolnutí obsahu s variantami vzdělávacího programu pro SŠ a víceletá gymnázia. Edukační aktivity směřuje mimo jiné k produktům s vhodnou aplikací učiva do vzdělávacích plánů MŠ.

Obsah muzejní edukace je zaměřen na aktivní poznávání lokality a konfrontaci poznatků s realitou. Na podporu trendu směřujícího k rozvoji nové kultury vyučování a učení je možno v muzejních programech využívat přitažlivé, pohodové a netradiční formy didaktických her edukačního charakteru, kdy pedagog vychází z atraktivity místního prostředí, které se násobí prvky zážitkové pedagogiky.

Muzejní expozice iniciují k hledání inovativních cest, které se zabývají kvalitativním vytvářením a strukturováním učebních situací s využitím památkových a přírodních artefaktů (barokní stavby a sochy, památný strom, gotický most, přírodní park, divoká a domácí zvěř) v prostředí lokality města Rabštejna i aktuálních a stálých výstav, které jsou v muzeích v Mariánské Týnici a Nečtinech.

DSC_0069x OPT

 

 

B) Aktivity v okolí Muzea Rabštejn

LOVY BEZE ZBRANĚ – vycházka s průvodcem

Honitba Rabštejn – procházky loveckými chodníčky

Lovecká turistika patří k významným tematickým nabídkám v mimosezónním období. Myslivost měla v lokalitě Rabštejna bohatou tradici, kterou jen podtrhuje ruina loveckého zámečku, který stál v centrální části zámecké honitby šlechtického rodu Lažanských u obce Nové Dvory.

Muzeum Rabštejn v rámci své činnosti může pro zájemce o myslivost připravit atraktivní program. Na poměrně malé ploše nabízí honitba Rabštejn zajímavou procházku, kde je možno spatřit drobnou a spárkatou zvěř jako jsou srnci, jeleni a divoká prasata.
Lov beze zbraně jsou velmi atraktivní vycházky s průvodcem, který je obeznámen se zvyky zdejší zvěře a zná myslivecké chodníčky přes strže, brody v řece Střele a cesty přes hluboký les. Focení a stopování zvěře v přirozeném prostředí za doprovodu zkušeného myslivce je nezapomenutelným zážitkem spojený s poznáváním přírody.

Cena 1 hodina doprovodu / 500,-Kč
Akci je možno objednat vždy předem.

 

Posedy

kaz6 kaz9